Jdi na obsah Jdi na menu
 


Giza - radarové anomálie                     is.jpg

Nedlouho poté, co byl před několika lety odtajněn nový typ radaru schopného nahlížet hluboko pod zemský povrch, se vynořila řada ohromujících údajů o důmyslných labyrintech systémů podzemních tunelů v různých částech světa. V jihoamerické Guatemale byly pod mayským pyramidovým komplexem Tikal zmapovány tunely, táhnoucí se v délce plných 800 kilometrů na druhou stranu této země. Badatelé míní, že jejich přítomnost zřejmě vysvětluje způsob, jak mohlo asi půl miliónu Mayů uniknout zhoubným událostem, které decimovaly jejich kulturu.
Podzemní radar (SIRA), použitý za stejným účelem v Egyptě před rokem 1978, zaznamenal přítomnost mimořádného podzemního komplexu pod gízskými pyramidami. Opatření, která následně udělal egyptský prezident Sadat, měla za následek tři desetiletí přísně tajných vykopávek podniknutých za účelem vniknutí do tohoto systému a jeho pečlivého prozkoumání. Na nedávném setkání v Austrálii předvedl Dr. Jim Hurtak, jeden z klíčových vědců Projektu Giza, filmový záznam z průběhu prací probíhajících pod názvem KOMORY V HLUBINĚ, uvolněný na konci století. Udivující záběry odhalují objev rozlehlé podzemní megalitické metropole staré 15 000 let, která se rozkládá v několika úrovních pod gízskou plošinou. Zatímco ostatní badatelé atomového věku hloubali nad skrytou komorou pod levou prackou Sfingy, rozprostíralo se legendární "město bohů" přímo pod nimi. Film kromě podzemních vodních kanálů ukazuje impozantní sály o proporcích našich největších katedrál, zdobených přímo na místě vytesanými, obdobně obrovskými plastikami jako jsou ty v nilském údolí. Životy riskující výzkumníci vybavení světly a kamerami opatrně postupovali v gumových člunech napříč podzemními řekami a přes kilometr široké jezero, aby nakonec pronikli až do zapečetěných komor. Zde byly nalezeny pozoruhodné depozitáře se záznamy a artefakty. Po potopě, v bájném období egyptského Zep Tepi, "počátku", se na samém začátku současného cyklu odněkud vynořila tajemná skupina "bohů", která lidi přeživší na povrchu Země zasvětila do základů civilizace. Počátky současné civilizace připisuje celosvětová tradice příslušníkům jakési vysoce kultivované skupiny, ať už jde o Thotha a Osirise v Egyptě či amerického Quetzacoatla nebo Viracochu. Celosvětové důkazy signalizují, že tito lidé byli vysoce vzdělanými příslušníky předchozí civilizace. Tak jako z protiatomových krytů a skrytých výzkumných zařízení naší vlastní civilizace, vyšli z podzemních "měst bohů" poté, když se na povrchu "usadil prach" kataklyzmatu. Toto byli "předpotopní patriarchové", jako Enoch a Metuzalém, "giganti a dávní hrdinové" zmiňovaní v Genesis. Všichni ti nevysvětlitelní bohové starověkého Sumeru, Egypta i Indie pocházeli z bájné předpotopní doby. "Nalezli jsme dědictví civilizace ovládající jistý způsob technologie, která byla mnohem dále než je naše. Byla to technologie jíž dokázali vytvořit ohromná podzemní města, přičemž Sfinga a pyramidy jsou jen malé povrchové značky." Na projektu zúčastněný Dr. Hurtak přirovnává tento nález ke kolizi, ne nepodobné nečekanému kontaktu s vyspělou mimozemskou kulturou. Popsal to jako "odkrytí kořenů čtvrté kultury", takzvané Atlantské civilizace, která zanikla v posledním kataklyzmatu. Nález poskytuje jednoznačný důkaz, že veškeré jazyky, kultury a náboženství vyvěrají z jediného společného zdroje, jemuž Dr. Hurtak říká "rodičovská civilizace". V podzemí nalezené stopy technologie vykazují jinou cestu vývoje než je ta, po níž jsme kráčeli. Je to tak, jak kdysi podotkl Arthur C. Clark: "Jakákoliv technologie překonávající tu naši by nám nutně musela připadat jako magie." Podle Dr. Hurtaka šlo o kulturu, které se nejen podařilo rozluštit genetický kód, ale zmocnila se klíčů k fyzikálnímu spektru, k antické "vyšší fyzice světla" … tedy toho, co se vypravil hledat dávný Gilgameš do ztraceného "města bohů", po němž hodlal pátrat v tunelech pod "horou Ma-šu" v pouštní oblasti. Hurtak referoval o "řeči světla" a "veleknězi" - vědci z předchozí éry, jménem ENOCH, spojovaném se stavbou komplexu Velké pyramidy. V této souvislosti se Hurtak zmínil o veliké duchovní vědě, nauce popisující jakési "genetické schodiště ke hvězdám". ENOCH byl předpotopním patriarchou, jednou z nejslavnějších klíčových osob předchozí éry. Byl otcem Metuzaléma, významného předka Noe. Enochovi bible připisuje zřízení původního Siónu, legendárního "Jahwova města" stejně tak, jako vynález abecedy a kalendáře. Enoch je také prvním astronautem v historii, jehož Pán "vzal vysoko vzhůru", aby mu ukázal "tajemství Země i nebes". Egypťanům byl znám jako THOTH, "Pán magie a času", Řekům jako "posel bohů" HERMES a pamatuje na něj dokonce i keltská tradice jako na nevyzpytatelného mága Merlina, který nakonec "zmizel na jabloňovém stromě do mytického Avalonu", aby tam vyhledal tajemství nesmrtelnosti. Slíbil, že se zase vrátí. Jako jeden z těch, kteří dosáhli nesmrtelnosti a znalosti tajemství jak bychom se i my mohli "stát bohy", také Thoth / Enoch slíbil, že se "vrátí na konci času s klíči k posvátným branám Země." Na kontroverzních Svitcích od Mrtvého moře, odhalených fragmentech ztracené Enochovy knihy kdysi odstraněné z bible náboženskými vůdci, Enoch charakterizuje podivuhodnou minulou civilizaci, která zneužila klíčů k vyšším znalostem a proto se nebyla schopna zachránit před posledním kataklyzmatem. Tyto "klíče" doslova i obrazně ztratili, a tím přišli o veškeré vyšší znalosti. Podle četných podání Enoch, tak jako Quetzacoatl v mayské legendě slíbil, že se k nám tyto znalosti vrátí na "konci času", tedy na konci současného cyklu. Příslib, že "všechno bude odhaleno na konci současného světa", obsahuje i biblická Kniha Zjevení. Mimořádné objevy v Egyptě a jinde nepopisují jen pokročilou technologii, ale podivuhodnou cestu vývoje, vedoucí vysoko nad náš současný stav. Důkladný vědecký průzkum klíčových pyramidových míst na celém světě odhalil, že jde o důmyslné harmonické struktury, které nejenom zrcadlí pozice planet a hvězdných systémů, ale současně napodobují harmonii čaker a dutin lidského těla. Každý kámen uvnitř Velké pyramidy je naladěn na specifickou frekvenci nebo tón. Sarkofág v centru Velké pyramidy vibruje na frekvenci tlukotu lidského srdce. Udivující pokusy provedené Dr. Hurtakem a jeho spolupracovníky ve Velké pyramidě a na dalších místech v Jižní Americe demonstrovaly, že pyramidy jsou v podstatě hlasově aktivovatelné "geofyzikální computery". Zanotováním specifických zvuků se vědeckému týmu podařilo vytvořit na povrchu i uvnitř pyramid viditelné vlny stojatého světla, které pronikalo dokonce až do jejich nepřístupných vnitřních komor. Následující objevy naznačují, že starověcí kněží - vědci využívali uvnitř chrámových struktur jakýsi druh harmonické zvukové technologie.

Znovu objevené henochiánské znalosti odhalují mateřský jazyk jako "řeč světla". Základem jazyka zavedeného na počátku tohoto cyklu byl jazyk známý starověkým národům jako HIBURU. Moderní výzkum potvrdil, že nejstarší starověkou formou tohoto původního jazyka, vyjádřeného formou abecedy vycházející ze zrakových vjemů vzorků záření mozku, je hebrejština. Její znaky ve skutečnosti vykazují totožné profily, jaké vytváří rotující vír. Je opravdu řečí světla, kursujícího uvnitř celé naší nervové soustavy. Vzhledem ke kódování sledujícímu geometrii přirozených symetrických křivek fyzického světa, byl Hiburu harmonickým jazykem, napodobujícím vlastnosti křivek světla. "Klíče", o nichž hovoří Enoch, se tedy jeví jako zvukové sady k vibračním matricím samotné reality, k mýtické "moci nad světem". Enochiánské učení hovoří o zvukových rovnicích zakódovaných do prastarých manter a božích jmen, jejichž aplikací lze přímo ovlivňovat nervovou soustavu a produkovat hluboké efekty na úrovni léčení a vyššího stavu vědomí. Jak deklarují starověké texty: "Chceš-li hovořit s bohy, musíš se napřed naučit jejich jazyku." Na DNK, zobrazenou ve starozákonní Torah jako prastarý kabalistický "strom života", se dnes už začíná pohlížet spíš jako na živoucí vibrační strukturu, než jako na neměnný záznam na magnetofonovém pásku. Mnoho moderních vědců v DNK vidí třpytivou konfiguraci vytvarovanou z vlnění, modifikovatelnou světlem, radiací, magnetickými poli či pulzujícími zvuky. Dědictví Thoth / Enocha naznačuje, že "řeč světla" je prastará nauka o harmonii, která skutečně může ovlivnit DNK. Důkazy nalezené v Egyptě naznačují, že Egyptané se v období 6 000 let trvajícího genetického experimentu pokoušeli pátrat po nesmrtelnosti a cestě ke hvězdám. Hledání popisované starými velikány zahájil už dlouho předtím Gilgameš. Egypťané nebyli fixování na život po životě, jak se mylně domnívali nejranější křesťanští překladatelé, ale zaměřili se na vytvoření vyššího lidského typu. Společně s mnoha jinými starověkými kulturami věřili, že DNK pochází z hvězd, a že je jí souzeno se k nim vrátit. Znalosti Thoth / Enocha naznačují, že lidské bytosti je souzeno vyvinout se přes současnou pozemskou formu, a pak, jak říká bible: "Můžeme se stát většími než andělé." Egyptský záznam příběhu o "těch, kteří chodí po hvězdách (Star Walkers)", je o jedincích, kteří jako Enoch občas putovali "za velkou zřítelnici Oriona" a vrátili se, aby žili jako bohové mezi lidmi. Navzdory vybělení polobožských bytostí z moderního povědomí může být možné, že je nám, jak tvrdí starověké texty, souzeno "stát se takovými, jako byli bohové". Představují mayští "Páni světla" a egyptsko-tibetští "zářící lidé" skutečně vyšší formu člověka? Podle mnoha pozemských legend se tyto bytosti pravidelně vracejí na počátku a konci každého cyklu; v bodě, kdy naše sluneční soustava po 13 000 letech dospěje do bodu poloviny oběhu kolem 26 000-letého, zvířetníkem vyměřeného orbitu kolem galaktického centra. Vzhledem k jakýmsi místním podmínkám na této dráze se tyto 13 000-leté intervaly, neboli "světy", zdají být předěleny kataklyzmatickými zvraty. Podle "kamenného kalendáře" Velké pyramidy, líčícího takzvaný "Fénixův cyklus" zmíněného galaktického oběhu, končí tato éra (převedeno na současný kalendář) v roce 2012. Řecké slovo PHOENIX odvozené z egyptského slova PA-HANOK ve skutečnosti znamená: "vláda Enochova domu". Enochiánské znalosti naznačují, že tyto pravidelné kataklyzmatické změny v podstatě provokují zrychlený vývoj, a tím urychlují přechod rezidentní životní formy do další vývojové fáze, za níž může nastoupit exodus z rodné planety. Lidský vývoj tedy mohl postupovat daleko rychleji, než se dosud předpokládalo. V archivech předchozí civilizace, která ovládala fyzikální kontinuum, byl nyní objeven důkaz, že se nesnažila postupovat cestou směřující mimo tento svět. A proto také selhala. Také my jsme dostali stejnou příležitost - zvládnout to nebo promarnit svůj čas. Odhalení přicházející z Egypta líčí existenci celosvětového prehistorického systému pyramidálních chrámů, nastavených jako antény na klíčových meridianech energie, již se dávní kněží-vědci snažili použít jako hudebního rezonančního systému ke stabilizaci planetárních tektonických desek … kataklyzmatická geologie v nejjemnější formě. V prapůvodním jazyce znamená slovo JEDAIAH "cestu slova" nebo "moc slova"; pradávní kněží JEDAI užívali jazyka světla k naladění planety jako obrovského, harmonicky znějícího zvonu. Hodně z toho bude znovu objeveno v posledních dnech současného cyklu. Řečeno slovy Dr. Jay Franze z Omega Foundation: "I když se to neodvažujeme pojmenovat, převládá jakýsi všeobecný pocit ohrožení na celosvětovém stupni." 

Záhadné shody plánů nejstarších egyptských staveb s elektronikou mikrovln

RNDr. Pavel Smutný

"Pokud necháte nahlédnout do plánů Údolního chrámu Sfingy, Zádušního chrámu Chafronovy pyramidy, Zádušního chrámu Mankeaurovy pyramidy, nebo Osireionu z Abydosu, či chrámu Hora z Edfu člověku, který má alespoň základy počítačové elektroniky, anebo ještě lépe někomu, kdo má zkušenosti s konstrukcemi mikrovlnných obvodů v pásmu na 1 GHz, tak vám řekne, že jsou to bezpochyby schémata desek plošných spojů i s jejich příslušnými obvody. Platí to pro případ, že neřeknete o jaká schémata či plány se vlastně jedná. Pro názornost uvedu, že jde o naprosto přesný ekvivalent se známými elektrickými obvody, kde mají svá místa známé součásti od procesoru, přes operační paměť, až po registry, a to vše propojené mikropáskovými vedeními, na nichž jsou zformované cívky, kondenzátory, filtry, směšovače, odbočovače, rezonátory, zářiče ad. Plány nejstarších egyptských chrámových komplexů jako by byly dokonalými nákresy plošných spojů elektrických obvodů pracujících na vysokých frekvencích mezi 1 až 20 GHz s použitím všech potřebných součástek – navíc vytvarovaných v horní vodivé vrstvě přímo na plošném spoji. Odborníci dnes vědí, že výhodou takto moderně vytvářených obvodů je jejich výborná funkčnost i na velmi vysokých frekvencích, nízká ztrátovost a také nízká cena při použití kvalitních podkladových dielektrických materiálů. Na rozdíl od elektrických obvodů s klasickými součástkami se začaly tyto mikropáskové obvody používat ve špičkových vysokofrekvenčních zařízeních teprve až v 80. letech 20. století! Několik let jsem pracoval na vývoji, testování a výrobě mikropáskových aktivních i pasivních prvků pro pásmo satelitní mezifrekvence (900 až 2300 MHz), takže mohu říct, že mám s nimi dostatek zkušeností. Proto mohu směle vyslovit, že stejně jako se mikropásková vedení podobají svými vlastnostmi z hlediska přenosu signálů vlnovodům, obdobně je možné to prohlásit o vzájemně propojených chrámových chodbách, komorách a místnostech, vytvářejících vlastně vlnové trasy a mikropásková vedení. Aby podobnost elektrických schémat se skutečnými plány zmíněných staveb nebyla pokládána za pouhou náhodu, tak se pokusím uvést příklady funkcí některých zapojení, pro které by jednotlivé obvody mohly sloužit a také co by se dělo se signály v době průchodu těmito zapojeními. Důležité je představit si, že kamenné kvádry a vlastně celé podloží, boční stěny a stropní části egyptských staveb jsou podkladovým materiálem, tedy deskami plošného spoje (dielektrikem), zatímco chodby a místnosti jsou vodivými částmi. Skutečnost, že rozměry chrámů a jejich chodeb a místností jsou mnohonásobně větší než rozměry našich schémat, hovoří jen o tom, že byla použita jiná vlnění s jinými rychlostmi šíření a různými vlnovými délkami. Podstatné jsou charakteristické veličiny použitých materiálů. Pyramidy byly původně pokryté vyleštěným kamenným obkladem, což mohlo ještě zvýšit účinnost těchto zařízení. Mohly tak sloužit jako primární zářič pro obrovské zrcadlo (odrazovou plochu) umístěnou hluboko v zemi pod pyramidou. Takovou odrazovou plochu mohlo tvořit například obrovské podzemní jezero, nebo dokonce rozhraní mezi vrstvami zemské kůry. Když plány chrámů zmenšíme v takovém měřítku, že jsou jejich rozměry řádově v centimetrech a analyzujeme je, potom Údolní chrám spolu se Zádušním chrámem při Chafreonově pyramidě vytvářejí obvod, kde dva vstupní signály jsou slučované do vstupu přes dva vchody do Údolního chrámu a současně jsou už přizpůsobené, filtrované a vyladěné na určité frekvenční pásmo, které prochází bezztrátově dál. Vstupem do Zádušního chrámu dochází k impedančnímu přizpůsobení a signál prochází přes pásmový filtr a feeder do další komory, kde byl zřejmě zesilovaný nebo jinak zpracovaný. Tato místnost vypadá jako patice pro integrovaný obvod nebo integrovaný zesilovač. Dál následuje prostor s navzájem propojenými komorami, které vytvářejí hřebeny sloužící ke sloučení nebo odbočení slabšího signálu od silnějšího. Mohou tu být i flitry nebo urychlovače vedení pro zesilovač. Následně hlavní signál vstupuje do prostoru pyramidy, která sloužila jako dielektrický rezonátor a současně jako primární zářič a anténa pro vysílání i zachytávání signálů – zřejmě do anebo z kosmu. Obvod pracoval pravděpodobně obousměrně. Položme si teď otázku, kdy vznikly a k čemu sloužily uvedené chrámy? Jsou to všechno velmi staré stavby a jejich nejstarší části jsou datované do období anebo ještě před období velkých pyramid. Zhotovené jsou většinou z bloků o váze 50 až 250 tun, což je skutečně velmi mnoho, neboť i dnes existuje na světě jen několik jeřábů, schopných zvedat taková břemena. Stavby byly velmi pevné a musely zřejmě splňovat podmínku odolat například obrovskému náporu vody, pokud protékala jejich nitrem, anebo musely vést spolehlivě obrovské energie bez nebezpečí poškození. Dík svým masivním konstrukcím se proto zachovaly až dodnes. Je několik možností, k čemu mohly ve skutečnosti tyto mohutné systémy sloužit, ale nedají se vyloučit ani další podobné aplikace: · Jednou z možností je, že zejména v pozdějších dobách se podle zaznamenaných zpráv o tzv. zasvěcovacích rituálech mohla v prostorách chrámu provádět jakási zvuková terapie, jejímž cílem mohlo být navodit u iniciovaných lidí euforické, nebo jiné vyšší stavy vědomí, případně umožnit v těchto stavech přes pyramidální komplex přijímat, vysílat a zesilovat jisté druhy vlnění. Pokud by se zde zpracovávaly jenom zvukové signály, mohly by být přenášené jen na hranici atmosféry. Rozměry chodeb a místností s šířkou a výškou několika metrů odpovídají frekvencím kolem 10 Hz. Je možné, že se tady manipulovalo právě s těmito frekvencemi, které jsou typické pro ovládání mozkových vln a navozování jiných stavů vědomí apod. · Další variantou je, že masivní komplex byl vzhledem k lehkému přístupu vody z Nilu zavodněn a vody bylo využito jako vodiče anebo při tekoucí vodě dokonce jako generátoru pravděpodobně elektromagnetického proudu na určitých frekvencích. Ten mohl pomocí tvarovaných komor a kanálů vytvářet velmi citlivý a zároveň výkonný obvod na zachycování velmi slabých signálů a naopak při vysílání zase velmi výkonných signálů. · Komplexy mohly sloužit také jako generátory elektrické energie podobné vodním elektrárnám. Elektrická energie v nich vyrobená, mohla být např. v určitém frekvenčním pásmu vysílaná na oběžnou dráhu Země, odkud mohla být distribuována dál anebo zpět na různá místa na Zemi. · Jeden z dalších protagonistů této hypotézy, Daniel Perez z Hollywoodu předpokládá, že chrámy mohou být postaveny podle jakýchsi schémat, jejichž autory byla nějaká starší, technicky nebo duchově vyspělejší civilizace, případně mimozemšťané. · Kněží (zatím je tak nazývejme) v chrámech s touto strukturou mohli nasimulovat vzájemné propojení přítomných osob na mentální úrovni s cílem vytvářet jakési sítě (můžeme je přirovnat k počítačovým) anebo dokonce vyšší vzájemně spolupracující celky, jejichž pomocí se daly využít mozkové a duchovní kapacity lidí na mnohem vyšší nebo odlišné úrovni. Mohlo být docíleno schopností o nichž nemáme dokonce ani představu. Účelem mohlo být vytvoření jakési nadosobnosti alespoň pro určitou dobu nebo pro jisté časově omezené účely. Důležité je nepodceňovat schopnosti našich předků a zaniklých kultur, protože naše civilizace je až přespříliš materialistická. Pro hmotu nevidí ducha, jehož schopnosti má tendence stále podceňovat a myslet si, že my už téměř všechno víme a ovládáme a že další vývoj je možný jen prostřednictvím špičkové techniky našeho typu.

Moc a síla pyramidy

Pavel Mácha

Pyramidy jsou dnes doslova ovinuty různými ideologiemi, a to tak pomotanými, že v mysli dnešního člověka, dnešním vnímáním, je pyramida pouze něčím nevysvětleným a její prapůvod záhadou. Jelikož je zde už dostatek lidí schopných plně pochopit následující řádky, nastal čas popsat skutečnou podstatu tak, jak se věci a události okolo pyramidy mají v Pravdě. Pojďme krůček po krůčku, ověřováním a pochopením strohých faktů na sobě samém…

Pyramida - nejdříve základ základu - slovo: pyro je oheň a slovo amid je prostředek. Čiže pyramida je zařízení s ohněm uprostřed.

Konstruktéři pyramidy byli zasvěcenci - osvícení lidé, se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy, ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly - oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru. Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí.

Skutečnému středu pyramidy se říká královská komnata, a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, která jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu pyramidy. Toto místo a jeho energie může být využito k mnoha účelům. Lze tam sušit jakoukoliv hmotu obsahující vodu, nabíjet zdroje schopné pojmout energii, ostřit nástroje, mumifikovat a konzervovat maso nebo těla lidí, zasvěcovat adepty do vyšších znalostí o kosmických principech.

Pyramidy, nebo také „čtyřstěny“, jsou stavěny tak, že jedna strana míří přesně k jihu, další k severu a zbylé logický k východu a západu.

Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální energii - harmonii poměrů sil.

Můžeme tedy říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme-li do teorie elektro zákonitě nás napadne, že někde tady tím pádem musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie - mezi pozitivním a negativním, bude vznikat napětí. Ano, je tomu přesně tak, elektrickou energii najdeme právě ve vrcholu pyramidy. Délka vlny pyramidy 21 cm je stálá, stejně jako teplota v královské komoře 21°C (to číslo se nám vyskytuje v životě nějak často, že?).

Pyramidy tedy byly jsou a budou stroje či nástroje k zacházení s kosmickou energií. Nejsou to žádné hrobky faraónů, orientační body a další nesmyslené věci, které jsou pyramidám připisovány novodobými badateli. Nebyly postaveny otroky, ale za pomoci nejdokonalejších zařízení pracujících s kosmickou energií. Všechna tato zařízení byla po postavení pyramid zničena, aby nepadla do ruky nezasvěceným lidem.

Největší pyramida na Zemi stojí v Gize a její základní údaje mluví samy za sebe Strana čtvercové základny měří 230,4m a do výšky má pyramida 137,7m. Je postavena na ploše asi 5,4 hektarů a k její stavbě bylo zapotřebí 2 250 000 kvádrů, které dohromady mohou vážit 5,625*109 kg. Suma sumárum, na pyramidách a jejich nepochopení je vidět, jak člověk ve svém vývoji couvá a upadá stále více na závislosti od a do hmoty.

Tolik z širší teorie a pojďme se na to podívat blíže. Co jiného bychom asi měli probírat, než vodu?

S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na Zemi. Voda tvoří více než 70 - 80 % lidského těla. Na jejím dostatku závisí lidský život. O to více fascinuje skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda vlastně bude středem našeho zájmu při všech pokusech s pyramidální energií.

S vodou umístěnou pod pyramidou se dějí úplně fascinující věci. Pod vlivem pyrénu se mění její molekulární struktura a při ochutnání takto upravené vody okamžitě poznáme změnu k lepšímu. Nejvýraznější změny se projeví u destilované vody, pramenité vody a minerálek. Jejich chuť zintenzívní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Modrá barva vyzářená do vody dává chuťově pocit, jako by voda byla studenější. Stojí proto za povšimnutí, že některé vody dovážené i prodávané na Západě se prodávají v modrých láhvích. A nejde jen o pocit chladu, ale i o zlepšení jejích léčivých vlastností, protože modrá barva vodu energeticky dobijí. Člověk by se měl každé ráno a večer napít takto energií nabité vody. Zajímavé je, že voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně. To umožňuje její dlouhé uskladnění v místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy.

Pro své vlastnosti je pyramidální voda výhodná i pro vaření a pečení. Zkracuje totiž čas vaření, jakoby zlepšovala konzistenci kynutého těsta, apod. Voda nabitá pyramidální energií urychluje vaření brambor a zeleniny asi o 10 minut.

Pozitivní účinek se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Při vnějším použití je velmi působivé proplachování vlasů touto vodou, které pak získávají vyšší lesk, kučeravost, přestávají se lámat a rychleji rostou.

Pyramidální voda je užitečná i při ošetřování tváře a očí. I zálivka touto vodou má podobné účinky, jako kdybyste květiny pěstovali pod pyramidou. Je známo, že asi po šesti týdnech se ve vodě mohou tvořit řasy a rozmnožovat různé mikroorganizmy. Pokud je však voda pod správně nasměrovanou pyramidou, řasy se netvoří a nerozmnožují se ani mikroorganizmy.

Tolik bližší teorie, přistoupíme k reálné praxi. Začneme však úplně jiným zařízením - povídáním o kompasu. Každý jej známe a umíme používat už ze základní školy. Teorie je nám každému více či méně jasná, ale o tom, že střelka kompasu, pokud není ovlivněná jiným magnetem, vždy spolehlivě směřuje k severu a to i v případě, že kompas zavřeme hluboko pod povrch Země, obeženeme ho deseti zdmi, nebo jej vyneseme do výšky. Stále bude ukazovat magnetický sever. Tedy proudění ovlivňující střelku kompasu které způsobuje její natáčení k severu, proniká veškerou hmotou. A jsme u „jádra pudla“: kompas a pyramidy fungují na stejný „pohon“ a zatímco o funkčnosti kompasu nikdo nepochybuje, u pyramidy je tomu přesně naopak. Kompas si do ruky může vzít každý, třeba jen v obchodě aniž by si ho koupil a uvidí, že s jistotou funguje. Do pyramidy se už ale těžko dostaneme a povedlo se to málo lidem. Není to však až taková pravda. My si svou pyramidu postavíme a naučíme se podle ní bezpečně ovládat kyvadlo. Nereálné ? Ale ano. Pojďme na věc...

Zdroj: http://www.mwm.cz/